20201001_201117_0022.jpg

な が せ 陶 房

作 陶 家    長 瀬  渉